Polityka prywatności
B&P Engineering Group
pl en

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w przedsiębiorstwie TERMOINSTAL Sp. z o.o.

Cieszymy się że Państwo odwiedzili naszą stronę internetową i zainteresowali się naszą ofertą. Ochrona Państwa danych osobowych jest ważnym elementem strategii działalności spółki TERMOINSTAL Sp. z o.o. Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych służy do wyjaśnienia jak gromadzimy Państwa dane osobowe, jak je przetwarzamy, jaka jest tego podstawa prawna oraz jakie prawa Państwu przysługują. Poniższa Polityka Przetwarzania Danych Osobowych jest elementem naszego Systemu Zarządzania Jakością. Ochrona danych osobowych jest istotną częścią naszej polityki korporacyjnej.

Dane osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Polski oraz Unii Europejskiej oraz zasadami polityki ochrony danych osobowych przyjęte przez spółkę TERMOINSTAL Sp. z o.o..

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Państwa dane osobowe (np. tytuł, nazwisko, stanowisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzamy wyłącznie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia oraz innych aktów prawnych o ochronie danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady mają charakter informacyjny o zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W przypadku przekierowania użytkownika poprzez linki na naszej stronie internetowej do innych stron internetowych, prosimy o uzyskanie dalszych informacji o ochronie danych osobowych na tych stronach internetowych.

 

Rozdział 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka TERMOINSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 37-100 Łańcut, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 61, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  w  Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000165723, REGON: 690005106, NIP: 8150003493.

Dane teleadresowe Administratora Danych:

TERMOINSTAL Sp. z o.o.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 61

37-100 Łańcut

telefon: +48 17 225-36-01

E-mail: biuro@termoinstal-lancut.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod następującym adresem: rodo@termoinstal-lancut.pl.

 

Rozdział 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. „W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, w szczególności podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź udzielona zgoda i przepisy prawa krajowego.

 

Rozdział 4. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej takich jak np. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, umowy i dane rozliczeniowe, na podstawie których możliwe jest określenie tożsamości danej osoby.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną lub wyrazili Państwo na to zgodę, np. w ramach rejestracji.

Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w następujących celach:

- realizacja umowy,

- ofertowanie,

- obsługa zamówień,

- udzielanie dostępu do określonych ofert i informacji,

- udzielenie informacji w związku z obowiązkiem prawnym (np. orzeczenie sądowe czy administracyjne),

- marketing bezpośredni,

- realizacja praw nabytych (np. egzekucja odsetek),

- poprawa jakości wyrobów i usług,

- ankietyzacja (uwaga: jeżeli zaangażujemy odpowiednią firmę badającą rynek, będzie ona przetwarzała dane wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi),

- rekrutacja,

- ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

- zapobieganiu działalności przestępczej, nadużyciom, wykroczeniom lub innym działaniom niezgodnym z obowiązującym prawem,

- gwarancji bezpieczeństwa posiadanych danych (w tym osobowych),

- przesyłania biuletynu informacyjnego (tzw. newsletter) itp.

 Rozdział 5. Obowiązek przekazywania danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie w zakresie polecenia Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy oraz należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych określonych stosownymi przepisami prawa. Możemy również przekazywać dane osobowe osobom trzecim będącym członkiem grupy podmiotów powiązanych kapitałowo-personalnie z Administratorem.

Dane mogą być przekazywane do krajów spoza obszaru EOG. W takim przypadku sprawdzamy, czy odbiorca posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub innego organu UE lub kraju o adekwatności systemu ochrony danych osobowych danego kraju lub umowy o tzw. standardowych klauzulach umownych Unii Europejskiej z odbiorcą) lub wyrazicie zgodę na przekazanie takich danych. W każdym przypadku zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Rozdział 6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w Rozdziale 4, w szczególności:

- w zakresie realizacji zawartej z nami umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym, czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami;

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych na nas spoczywających w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tego obowiązku;

- w zakresie przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o zgodę – niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego (e-mailowego) żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem rozdziału 14.;

- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

Nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z nami w zakresie przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy i surowego przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne, techniczne i prawne w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych, w szczególności ochrony przed ryzykiem nieupoważnionego i niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany, ujawnienia lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone w związku z postępem technologicznych wymiany informacji.

 

Rozdział 8. Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, pewne informacje są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach dziennika (np. używana przeglądarka internetowa i system operacyjny; nazwa domeny internetowej, z której Państwo przybyli; liczba odwiedzin; średni czas przebywania; strony, na które Państwo uzyskali dostęp). Informacje te nie są przypisane do konkretnej osoby.

Pliki dziennika są przechowywane przez krótki okres czasu w celu zidentyfikowania wadliwego działania i przyczyn związanych z bezpieczeństwem (np. w celu wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą być przekazywane organom dochodzeniowym w indywidualnych przypadkach zgodnie z przepisami prawa.

Pliki dziennika są również wykorzystywane (bez lub z pełnym adresem IP) do celów analizy.

 

Rozdział 9. Usługodawca

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak sprzedaż i usługi marketingowe, zarządzanie umowami, przetwarzanie płatności, programowanie, hosting danych. Starannie wyselekcjonowaliśmy i regularnie monitorujemy tych usługodawców, w szczególności ich staranne obchodzenie się z przechowywanymi u nich danymi i ich ochronę. Zobowiązujemy wszystkich usługodawców do zachowania poufności i przestrzegania wymogów prawnych.

 

Rozdział 10. Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze podczas odwiedzania witryny internetowej. Po ponownym wywołaniu tej usługi online, przeglądarka użytkownika wysyła zawartość plików cookie z powrotem do odpowiedniego dostawcy i tym samym umożliwia rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczytywanie plików cookie umożliwia nam optymalne zaprojektowanie naszej oferty online dla Państwa i ułatwia korzystanie z niej, np. zapisywanie hasła. Jeśli nie chcą Państwo, aby strona rozpoznawała Państwa komputer, proszę ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby usuwała pliki cookie z Państwa dysku twardego, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookie.

 

Rozdział 11. Analiza stron internetowych

Potrzebujemy informacji statystycznych na temat korzystania z naszej oferty online, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, dokonać pomiaru zasięgu i przeprowadzić badania rynku.

W tym celu wykorzystujemy narzędzia do analizy stron internetowych opisane w tym rozdziale.

Profile użytkowników utworzone przez te narzędzia przy użyciu plików cookie do analizy lub poprzez analizę plików dziennika nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia te albo w ogóle nie używają adresów IP użytkowników, albo skracają je (anonimizują) natychmiast po zakończeniu badania. Dostawcy narzędzi przetwarzają dane wyłącznie jako kontrahenci zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów.

W przypadku narzędzi obsługujących pliki cookie opt-out, należy pamiętać, że funkcja opt-out jest powiązana z urządzeniem lub przeglądarką i dotyczy wyłącznie aktualnie używanego urządzenia lub przeglądarki. W przypadku korzystania z kilku urządzeń lub przeglądarek należy ustawić opcję "opt-out" dla każdego urządzenia i dla każdej używanej przeglądarki.

Ponadto, można również uniemożliwić tworzenie profili użytkowników poprzez dezaktywację używania plików cookie.

 

12.1 LeadForensic

Do oceny statystycznej stron internetowych wykorzystujemy technologie i usługi LeadForensic  dostarczane przez LeadForensic London Communication House 26 York Street London W1U 6PZ.

Polityka przetwarzania danych jest zgodna z wymogami UE w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe zasady oraz kontakt w sprawie żądania usunięcia danych znajduje się na stronie usługodawcy: https://www.leadforensics.com/privacy-policy/

 

 

12.2 Google Analytics

Google Analytics jest usługą Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje zbierane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy pamiętać, że kod "gat._anonymizeIp();" został dodany do Google Analytics w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Adres IP użytkownika jest zatem zapisywany przez Google tylko na nasze żądanie w skróconej formie, co gwarantuje anonimizację i nie pozwala na wyciąganie żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony (tj. zostanie przetworzony specjalną funkcją skrótu, anonimizującą źródłowy adres IP)  przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google przestrzega również przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w regulacjach o ochronie prywatności UE-USA oraz jest odpowiednio zarejestrowana na liście w Departamencie Handlu USA. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przekazanie tych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych osobowych w opisany powyżej sposób oraz na cel przetwarzania danych.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki.

Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ponadto gromadzenie i przechowywanie danych przez Google Analytics może zostać w każdej chwili odwołane i obowiązywać w przyszłości poprzez ustawienie plików cookie opt-out. W tym celu należy pobrać dodatek z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie na komputerze, cookie opt-out również zostanie usunięte, tzn. jeśli nadal chcą Państwo sprzeciwić się anonimowemu zbieraniu danych, muszą Państwo ponownie skorzystać z podanego linku. Ustawienie to obowiązuje dla przeglądarki i komputera. Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w domu i pracy lub w różnych przeglądarkach muszą Państwo na każdej z nich użyć wspomnianego wyżej narzędzia.

Google odczytuje również pliki cookie z innych usług Google, takich jak Gmail, Search i Analytics. Wszystkie powyższe dane są przesyłane do Google w postaci zaszyfrowanej.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/.

 

Rozdział 13. Filmy na YouTube

Nasza strona wykorzystuje platformę wideo YouTube dostarczaną przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy odwiedzają Państwo odpowiednią stronę naszego serwisu, wbudowany odtwarzacz YouTube łączy się z YouTube, aby przesyłać i odtwarzać plik wideo lub audio. Tym samym  do YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego przekazywane są dane niezbędne do odtworzenia zawartej treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, Państwa praw i opcji ochrony danych możliwych do wybrania, można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych na YouTube.

 

Rozdział 14. Prawa użytkownika

Na każdym etapie naszej współpracy przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiadają Państwo prawo do informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych. W tym celu posiadają Państwo prawo dostępu do posiadanych przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą zwrócić się Państwo do nas o korektę danych osobowych oraz o ich uzupełnienie lub usunięcie. To prawo nie ma jednak zastosowania do danych wymaganych w systemie księgowym lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania danych. Mogą również żądać Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych jeżeli są ku temu przesłanki prawne.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych Osobowych – chyba że posiadamy interes prawny dalszego przetwarzania danych, który przeważy nad Państwa prawami jako użytkownika.

Prawo to może być realizowane, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

1.         dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;

2.         wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;

3.         do Administratora wpłynął sprzeciw przeciwko przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

4.         W przypadku kiedy ujawnione przez Państwa dane były przetwarzane w sposób nie zgodny z RODO lub innymi przepisami prawa.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na skutkiem od dnia wycofania. Nie ma to jednakże wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych przed wycofaniem swojej zgody.

Mają także Państwo prawo otrzymania swoich Danych Osobowych, które udostępniliście nam w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez adres e mail: rodo@termoinstal-lancut.pl.

Masz pytania? Napisz
Oddzwonimy

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/termoinstalpl/public_html_web/src/library/Zend/Form.php on line 1151

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/termoinstalpl/public_html_web/src/library/Zend/Form.php on line 1656